CENDIKIAWAN PENDIDIKAN ISLAM DUNIA

Wandi Budiman | 6/30/2013 | 0 komentar

Perjalanan Agama Islam sejak awal sampai kini telah melahirkan banyak tokoh penting di berbagai bidang ilmu. Sejalan dengan pesatnya perkembangan berbagai bidang pada abad XIX-XX, Islam melahirkan sejumlah tokoh, antara lain sebagai berikut.
NAMA

MASA_HIDUP

ASAL

KETOKOHAN
Abduh, Muhammad
1849-1905
Mesir
Pemikir, teolog, dan pembaru Islam
Abdul Aziz bin Sa'ud
1880-1953
Arab Saudi
Raja pertama Arab Saudi
Abdurrahman, Tunku
1903-1990
Malaysia
Tokoh kemerdekaan Malaysia dan sekjen pertama OKI
Abdus Salam
1926-1996
Pakistan
Ilmuwan muslim pertama peraih Nobel Fisika, pendiri ICTP (International Centre for Theorical Physics)
Agha Khan Muhammad Syah al-Hali
1877-1957
India
Imam Syiah Ismailiyah, penulis, Aga Khan ketiga)
Ahmad Khan, Sir Sayid
1817-1898
India
Pembaru Islam
Ali Abdul Raziq
1888-1966
Mesir
Ulama dan hakim syar'I (hakim agama)
Ali Pasya, Muhammad
1765-1849
Mesir
Pendiri negara Mesir Modern
Ali Syari'ati
1933-1977
Iran
Sosiolog, ahli politik, dan ahli syariat
Alusi, Syihabudin Ahmad
1802-1854
Irak
Ulama, mufti, dan pemikir
Ameer Ali
1849-1928
India
Pembaru, sejarawan, pengacara, dan guru besar hukum Islam
Aqqad, Abbas Mahmud
1889-1964
Mesir
Jurnalis, kritikus, dan sastrawan
Arkoun, Mohammed
1928
Aljazair
Pemikir Islam kontemporer di bidang teologi, filsafat dan hukum
Ataturk, Mustafa Kemal
1881-1938
Turki
Pendiri dan presiden pertama Republik Turki
Faisal bin Abdul Aziz
1906-1975
Arab Saudi
Raja Arab Saudi (memerintah 1964-1975)
Farid Wajdi, Muhammad
1875-1954
Mesir
Wartawan, pengarang, ahli fikih, dan pembaru pemikiran Islam
al-Faruqi, Ismail Raji
1921-1986
Palestina
Ilmuwan, penggagas Islamisasi ilmu pengetahuan, pendiri Pusat Pengkajian Islam Temple University, Philadelphia (Amerika Serikat)
al-Fatani, Daud bin Abdullah
1718-1847
Thailand
Ahli fikih, tasawuf dan ilmu kalam
Faziur Rahman
1919-1988
Pakistan
Cendekiawan, penulis, aktivis muslim, dan guru besar University of Chicago (Amerika Serikat)
Gamal Abdul Nasser
1918-1970
Mesir
Negarawan dan presiden Mesir (1956-1970)
Haekal, Muhammad Husain
1888-1956
Mesir
Sejarawan, sastrawan, dan negarawan
Hasan al-Banna
1906-1949
Mesir
Tokoh pergerakan dan pembaruan di Mesir
Hassan Hanafi
1934
Mesir
Filsuf hukum Islam dan guru besar Filsafat Universitas Cairo
Inayat Khan, Hazrat
1882-1927
India
Musikus dan sufi
Iqbal, Sir Muhammad
1873-1938
Pakistan
Penyair, filsuf, dan pembaru Islam
al-Jabati
1753-1822
Mesir
Sejarawan dan Penulis
Jamaluddin al-Afghani
1838-1897
Afganistan
Pembaru Islam, aktivis politik, jurnalis, dan penggerak pan-Islamisme
Jauhari, Tantawi
1870-1940
Mesir
Cendekiawan dan ahli filsafat
Jinnah, Muhammad Ali
1876-1948
Pakistan
Pendiri negara Pakistan
Kemal Pasya, Namik
1840-1888
Turki
Penyair, pengarang, wartawan, penulis drama, dan tokoh Usmani Muda
Khomeini, Ayatullah Ruhollah
1900-1989
Iran
Pendiri Republik Islam Iran
Mahfouz, Naguib
1911
Mesir
Sastrawan Muslim, pemenang Nobel sastra 1988
Mahmud II
1785-1839
Turki
Sultan ke-33 kerajaan Usmani
Malcolm X (Malik asy-Syabbaz)
1925-1965
Amerika Serikat
Pemimpin muslim Afro-Amerika, tokoh Nation of Islam
al-Manfaluti, Mustafa Lutfi
1876-1924
Mesir
Perintis sastra Arab Modern, sastrawan dan nasionalis Mesir
al-Maraghi, Muhammad Mustafa
1881-1945
Sudan
Ulama, guru besar tafsir, dan mantan rektor Universitas al-Azhar
Maryam Jamilah
1934
Amerika Serikat
Penulis dan intelektual muslim
Maududi, Abu A'la
1903-1979
India
Ulama dan pemikir Islam
Mernissi, Fatima
1940
Maroko
Tokoh feminimisme Islam
Mutanhari, Murtada
1919-1979
Iran
Ulama dan filsuf
Naquib al-Attas, Muhammad
1931
Malaysia
Ahli filsafat, pendiri The International Institute of Islamic Thought an Civilization (ISTAC), dan pemikir Islamisasi ilmu pengetahuan
Nasr, Husein
1933
Iran
Pemikir IslaSyiah kontemporer
Nawawi al-Jawi
1813-1897
Indonesia
Ulama, penulis, dan pendidik asal Banten, menetap di Mekah
Qasim Amin
1865-1908
Mesir
Pemikir dan toko pembaru, terutama tentang peran dan emansipasi wanita
Qutub, Sayid
1906-1966
Mesir
Cendekiawan dan tokoh Ikhwanul Muslimin
Rasyid Rida, Muhammad
1865-1935
Mesir
Pemikir dan ulama pembaru
el-Saadawi, Nawal
1931
Mesir
Pendiri Arab Women's Solidarity Association (AWSA)
Sabiq, Sayid
1915
Mesir
Ulama di bidang fikih
Shuon, Frithjof
1907
Swiss
Ahli perbandingan agama dan pemimpin aliran filsafat perenial, nama muslimnya Muhammad Isa Nuruddin
asy-Sya'rawi, Mutawalli
1912
Mesir
Ulama dan mantan menteri agama Mesir
Syaltut, Mahmud
1893-1963
Mesir
Ulama dan pemikir Islam dari Universitas al-Azhar
Syaukani, Muhammad bin Ali
w. 1834
Yaman
Ahli hadis, fikih, usul fikih, dan mujtahid
Syauqi, Ahmad
1869-1932
Mesir
Sastrawan Arab modern dan kolumnis surat kabar
Thabathaba'I, Muhammad Husin
1903-1981
Iran
Mufasir, hakim, ahli syariah dan ilmu esoteris, perancang evolusi Iran
Thaha Husein
1889-1973
Mesir
Sastrawan, pemikir, dan pembaru
at-Turabi, Hasan
1932
Sudan
Politikus, pendidik, dan tokoh Islamisasi Sudan

Referensi
•Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, etc. Ensiklopedi Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005.
•Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Dr. Ahmad Qodri Abdillah Azizy, MA, Dr. A. Chaeruddin, SH., etc. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2008, Editor : Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, MA.
•Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah, Obeikan Riyadh, Almahira Jakarta, 2008.
•Dr. Syauqi Abu Khalil, Atlas Al-Quran, Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto, Dar al-Fikr Damaskus, Almahira Jakarta, 2008.
•Tim DISBINTALAD (Drs. A. Nazri Adlany, Drs. Hanafi Tamam, Drs. A. Faruq Nasution), Al-Quran Terjemah Indonesia, Penerbit PT. Sari Agung, Jakarta, 2004
•Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata, Syaamil International, 2007.
•alquran.bahagia.us, al-quran.bahagia.us, dunia-islam.com, Al-Quran web, PT. Gilland Ganesha, 2008.
•Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, PT. Bina Ilmu, 1979.
•Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, dan PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
•M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 2008.
•Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim, Jabal, Bandung, 2008.
•Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 1999.

Sumber

Category: , ,

About wandibudiman.blogspot.com:
Blog ini merupakan blog yang dikelola oleh Wandi Budiman, seorang manusia lemah yang selalu mencari keridhaan dari Tuhannya (Allah swt). Terimaksih sudah berkunjung ke Blog ini Semoga apa yang sudah di posting di Blog ini menjadi Sesuatu yang bermanfaat.Amin..

0 komentar